22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Araç sürüş yardımcısı. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/02/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2009/05035
Buluş Başlığı Araç sürüş yardımcısı.
Başvuru Sahibi AVL ARAŞTIRMA VE MÜHENDİSLİK SAN.VE TİC. LTD.ŞTİ.
Buluş Sahibi CAN KURTULUŞ;SAMİR BEKTESEVİC;ALİ UMUT GENÇ;SERKAN İMPRAM
IPC Sınıfı F16H 61/02;G01L 3/26;G06G 7/70
Buluş Özeti

Bu buluş motorlu araçlarda kullanılabilecek, araçtan aldığı hız ve devir bilgilerine göre, sürücüye o an için en verimli olan vitesi bildirerek vites değiştimıe tavsiyesinde bulunan, sürücüyü, aracı kullanım tarzına göre değerlendiren ve bu değerlendirme sonuçlarını bir ekran üzerinde gösteren, kaydeden ve GSM birimi üzerinden istenilen kişilere ileten bir araç sürüş yardımcısı ve çalışma yöntemi ile ilgilidir.