22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
HER TÜR HARF VE/VEYA SİMGENİN BİRARAYA GETİRİLEREK OLUŞTURULDUĞU YÜZÜKLER TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/09/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2009/05190
Buluş Başlığı HER TÜR HARF VE/VEYA SİMGENİN BİRARAYA GETİRİLEREK OLUŞTURULDUĞU YÜZÜKLER
Başvuru Sahibi BÜLENT ERGİN;MURAT YAĞAN
Buluş Sahibi MURAT YAĞAN;BÜLENT ERGİN;MURAT YAĞAN;BÜLENT ERGİN
IPC Sınıfı A44C 9/00
Buluş Özeti

Buluş, her tür harf ve/veya simgenin bir araya getirilerek oluşturulduğu yüzükler ile ilgili olup, özelliği; her tür harf ya da sembollerin (2) her renk yüzük (1) üzerinde çeşitli şekillerde birleştirilerek değişik tiplerde yüzükler oluşturulmasıdır