22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Sahra ve araç üzeri yüksek basınç yıkama ve sulama . TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/12/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2012/06186
Buluş Başlığı Sahra ve araç üzeri yüksek basınç yıkama ve sulama .
Başvuru Sahibi HİDROGÜÇ MAKİNA İMALAT SANAYİ TİCARET PAZARLAMA LTD. ŞTİ.
Buluş Sahibi NİHAT GÖKMEN
IPC Sınıfı A01G 25/00
Buluş Özeti

Bu buluş,park ve bahçelerin sulanmasında,ulaşım yollarının yıkanmasında,trafik kaza yerlerinin yıkanmasında,billboardların üzerinde bulunan afişlerin temizlenmesinde,ulaşım yollarının kenar bariyerlerinin yıkanmasında,yüksek ve alçak direklerin yıkanmasında,pazaryerlerinin yıkanmasında ve sahrada(arazide)ağaçların sulanmasında kullanılan makine ile ilgilidir.