22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Önceden belirlenmiş kilitleme konumlarına sahip bir tutacağı olan tost makinesi. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/08/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2012/06468
Buluş Başlığı Önceden belirlenmiş kilitleme konumlarına sahip bir tutacağı olan tost makinesi.
Başvuru Sahibi EKSEN MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi BESIM TAHINCIOĞLU
IPC Sınıfı A47J 37/06
Buluş Özeti

Mevcut buluş bir ikinci ızgara plakasına dönebilir şekilde menteşeli bir birinci ızgara plakasına sahip bir tost makinası sunmaktadır. Söz konusu alt plakaya göre üst plakanın konumu genel olarak, mevcut buluşa göre daha önceden belirlenmiş kilitleme konumlarına sahip bir tutacak vasıtasıyla ayarlanır. Söz konusu tutacağın daha önceden belirlenmiş bir kilitleme konumu olan bir bağlantı cihazı bulunmaktadır ki bu konum söz konusu alt plakaya göre söz konusu üst plakaya dik bir şekilde ayarlanmıştır. Söz konusu kilitleme konumu birçok yuvayla belirlenmiştir, bu yuvaların içinde bir grup yaylı top söz konusu bağlantı cihazı içerisinde birbirine geçer.