22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Bir pişirici cihaz. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 23/07/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2012/06700
Buluş Başlığı Bir pişirici cihaz.
Başvuru Sahibi ARÇELİK ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi ZIHNI GURLEK;CEMALETTIN KALAYCI
IPC Sınıfı F24C 15/00;F24C 15/04
Buluş Özeti

Bu buluş, soğutucu hava sisteminin emme ve basma hatlarına (9, 10), bir fana (8) ve emme hattına (9) giren hava ile basma hattından (10) çıkan havanın birbirine karışmasını engelleyerek daha etkin bir hava akışını sağlayan bir tampon gibi görev yapan bir ara parçaya (14) sahip olduğu bir pişirici cihaz (1) ile ilgilidir.