22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Bir otomatik kanal değiştirme yöntemi. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 23/07/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2012/06701
Buluş Başlığı Bir otomatik kanal değiştirme yöntemi.
Başvuru Sahibi ARÇELİK ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi CETIN BALTACI
IPC Sınıfı H04N 5/44;H04N 5/445
Buluş Özeti

Bu buluş, televizyonlarda, kullanıcı tarafından belirlenen bir program yayına girdiğinde televizyonun otomatik olarak ilgili kanala geçmesini sağlayan bir otomatik kanal değiştirme yöntemi ile ilgilidir. Bu buluşun amacı, otomatik kanal değiştirme fonksiyonu bulunmayan televizyonların kullanıcılarının bu fonksiyonu az masrafla ve kaynak israf 10 etmeden kullanabilmesini sağlayan bir otomatik kanal değiştirme yöntemi gerçekleştirmektir. Bu amaçla, genel olarak evlerde kullanımda olan kişisel bilgisayarlardaki kaynaklan kullanan bir otomatik kanal değiştirme yöntemi gerçekleştirilerek sonra çözüm bulunmuştur.