22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Sandviç paneller için ara bağlantı elemanı TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 23/01/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2007/03802
Buluş Başlığı Sandviç paneller için ara bağlantı elemanı
Başvuru Sahibi SAMET KALIP VE MADENİ EŞYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi ARİF ATLA
IPC Sınıfı F16B 13/02;F16B 5/01
Buluş Özeti

Buluş sık aralıklarda federlerle (3) oluşturulmuş üst ve alt plakadan (l, 2) müteşekkil sandviç panele açılan delik ve oyuğa (4, 5) konumlanan en az bir dış silindir boru (6) ve bir ucu konik parçadan (11) oluşan ara bağlantı elemanı ile ilgili olup özelliği dış silindirik borunun (6) üst plaka altında açılabılen ve böylece delikten (4) dışarı çıkmasını engelleyen açılı veya açışız dış silindirik borunun devamında yekpare kanatlara (8) sahip olması ile ilgilidir.