22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Havlu bantlı cerrahi kep. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 23/07/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2009/05241
Buluş Başlığı Havlu bantlı cerrahi kep.
Başvuru Sahibi BELİZ DEMİRCİOĞLU CİHANDİDE
Buluş Sahibi ERCAN CİHANDİDE
IPC Sınıfı A41D 13/12;A42B 1/04
Buluş Özeti

Bu buluş, yoğun bakım üniteleri ve hastane enfeksiyonlarının oldukça sık görüldüğü yerlerde kullanılan cerrahi kepler ile ilgili olup, özelliği; üzerinde havlu bant (2) bulunan alın bölgesi (3) ve başlıktan (1) oluşmasıdır.