22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Kuru toz inhaler cihazı. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/08/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2012/06704
Buluş Başlığı Kuru toz inhaler cihazı.
Başvuru Sahibi ARVEN İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi ZAFER TOKSÖZ;ÜMIT ÇİFTER;AHMET TOKSÖZ
IPC Sınıfı A61M 15/00
Buluş Özeti

Buluş, bir dış gövde (1) iç bölümünde konumlandırılan ve bir yanda iç gövdeye (2) diğer yandan ağızlığa (3) yöneltilen ilaç taşıyıcı kavitelere (4.1) sahip çoklu blisteri (4) tek yönde hareket ettiren ve bahsedilen dış gövde (1) iç bölümüne sürgülenerek hareket ettirilen bir itme elemanı (5) ve dış gövde üzerine irtibatlandırılmış bir kapak (6) içeren bir kuru toz inhaler cihazı (7) ile ilgili olup, kullanım sırası gelen her bir kavitenin tam olarak soyulabilmesini sağlamak üzere, bahsedilen itme elemanının belirlenen hareket mesafesinde sürgülenerek sabitlenmesine olanak sağlayan en az bir tırnağa (8.1) sahip ve dış gövdeye (1), dikey eksende yukarı aşağı hareket edebilen bir serbestlikte irtibatlandırılmış, en az bir kilit klipsi (8) içermektedir.