22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Bir torpido eşya gözü komplesi. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/12/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2012/07071
Buluş Başlığı Bir torpido eşya gözü komplesi.
Başvuru Sahibi TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi HASAN AYARTÜRK
IPC Sınıfı B60R 7/06;E05B 65/12
Buluş Özeti

Bu buluş; araçlarda yer alan, içerisine eşya yerleştirilen, yavaş açılan ve açıldıktan sonra titreşim yapması engellenen, üretim maliyeti düşük olan, kapatılırken karşı direnç göstermeyen, açma ve kapama esnasında ses çıkarmayan bir torpido eşya gözü komplesi (1) ile ilgilidir. Buluş konusu torpido eşya gözü komplesi (1); en temel halinde araç kokpitine gömülerek sabitlenen ve üzerinde üzerine eşya yerleştirilmesi için araç kokpitinde oluşturulan hazneye erişim sağlayan bir boşluk (3) içeren en az bir kabuk (2) ve kabuk (2) üzerine yerleştirilen ve açılıp kapanarak boşluğa (3) dış ortamdan ulaşılmasını sağlayan en az bir kapak (4) içermektedir.