22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Bulaşık makinaları için yük algılama yöntemi. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 23/07/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2012/07154
Buluş Başlığı Bulaşık makinaları için yük algılama yöntemi.
Başvuru Sahibi VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.
Buluş Sahibi EVREN BAL;MEHMET ELDEM
IPC Sınıfı A47L 15/42
Buluş Özeti

Bulaşık makinaları için bulaşık yükü algılama yönteminde hem üst sepet (21) hem de alt sepet (22) için ayrı ayrı olacak şekilde, ilk adımda makina havuzundaki (7) su seviyesi bir ölçüm ünitesiyle ölçülerek makinanın kontrol ünitesine bildirilmekte, ikinci adımda makinanın yıkama pompasının (1) çalıştırılmasıyla, üst fıskiyeler (5) veya alt fıskiyeler (4) bir miktar döndürülmekte, üçüncü adımda bahsedilen pompa (1) durdurularak, üst sepetteki (21) veya alt sepetteki (22) suların süzülebilmesi için bir süre beklenmekte, dördüncü adımda havuzdaki (7) suyun seviyesi tekrar ölçülmekte, beşinci adımda da ilk adımla dördüncü adımda ölçülen su seviyelerinin farkına göre her bir sepetteki yük miktarı kontrol ünitesince tespit edilmektedir.