22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Profil montaj düzeneği. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 23/07/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2012/07419
Buluş Başlığı Profil montaj düzeneği.
Başvuru Sahibi VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.
Buluş Sahibi ATES KUMBARACI;HASAN ERYILMAZ
IPC Sınıfı F16L 41/08;F16L 41/12;F24C 13/00
Buluş Özeti

Buluş konusu düzenekte, baca profilinin (2) yüzeye (3) montajlı halinde, bağlantı telinin (1) uç kısmı (12) yuva (32) içinde yerleşik durumdadır. Baca flanşı (23) da yüzeydeki deliği (33) çevreleyecek şekilde yüzeye (23) dayalıdır. Bu konumda, bağlantı telinin (1) gövde kısmı (13, 13 ) profili (2) çevreleyecek şekilde bulunmaktadır. Kolların da (11) birbirlerine doğru esnetilmesi suretiyle tırnaklara (31, 10 31 ) takılması sonucu, bağlantı teli (1) profili (2) sıkıca sarmakta, aynı zamanda, flanşa (23) dayanmaktadır. Bahsedilen tırnaklar da (31, 31 ) kolların (11, 11 ) yüzeyden uzaklaşmasına imkan vermeyecek biçimde oluşturulmuştur.