22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Bulaşık makinaları için bir çatal kaşık sepeti. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 23/07/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2012/07424
Buluş Başlığı Bulaşık makinaları için bir çatal kaşık sepeti.
Başvuru Sahibi ARÇELİK ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi TOLGA AKIN
IPC Sınıfı A47L 15/50
Buluş Özeti

Bu buluş, bulaşık makinalarında, sepet içinde, çatal, kaşık ve benzeri eşyaların etkin bir yıkama pozisyonunda yerleştirilmeleri için kullanılan, iç hacmini çevreleyen yan duvarlara (2, 102) entegre edilen federler (3) yardımıyla, sepet içinde, karşısına gelen tabak tutucu tellere dayanarak devrilmesi engellenen bir çatal kaşık sepeti (1) ile ilgilidir.