22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Bir pişirici cihaz. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/08/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2012/07507
Buluş Başlığı Bir pişirici cihaz.
Başvuru Sahibi ARÇELİK ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi YALCIN YAMAN;OKTAY IPEK;CEMALETTIN KALAYCI;NECATI COKCEKEN
IPC Sınıfı F24C 3/12
Buluş Özeti

Bu buluş, gazlı ocakları ateşlemek için düğmeden (3) ateşleme yapılan bir pişirici cihaz (1) ile ilgilidir. Pişirici cihazda (1) kullanıcı, gazlı beki kontrol eden düğme (3) tutamağını (8), gaz valfıni (2) açmak üzere döndürdüğünde, aynı düğmeden (3) ateşleme yapabilmekte, ateşleme yapmak için döndürme hareketinin herhangi bir anında tutamağı (8) hafifçe itmesi yeterli olmaktadır.