22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Hijyenik ortam için sıcaklığı arttırılan bir bulaşık makinesi. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/08/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2012/07508
Buluş Başlığı Hijyenik ortam için sıcaklığı arttırılan bir bulaşık makinesi.
Başvuru Sahibi ARÇELİK ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi ATILLA UZ
IPC Sınıfı A47L 15/00;A47L 15/46
Buluş Özeti

Bu buluş ile bulaşık makinasının (1) üst üste yıkama kazanı (2) içinde hijyeni sağlayacak sıcaklıklarda çalıştırılmaması halinde ortaya çıkabilecek bakteri birikmesi engellenmektedir.