22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Kolay montajlı hidrolik amartisör ara parça ve montaj yöntemi. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/10/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2009/05250
Buluş Başlığı Kolay montajlı hidrolik amartisör ara parça ve montaj yöntemi.
Başvuru Sahibi DESTEK OTOMOTİV YAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi SABAHATTİN ÖZKAN
IPC Sınıfı F16F 13/00;F16F 9/54
Buluş Özeti

Buluş, hidrolik amortisörlerde, bahsedilen hidrolik amortısorlenn kullanıldığı yere montajı için kullanılan milin (2) ve kılıf borusunun (4) mil başlığı (5) ile irtıbatlandırılmasını sağlayan, gövdeye (3) sahip ara parça ile ilgili olup, bahsedilen ara parçada (1) kılıf borusunun (4) bahsedilen ara parçaya (1) oturmasını sağlayan kılıf borusu tespit bölgesi (11); mil (2) üzerine monte edilen, gövde (3) ve ara parça (1) arasmda sönümlemeyi sağlayan elastik elemanın (6) desteklenmesini sağlayan ara parça (1) üzerinde elastik eleman yuvası (12); milin (2) ara parça (1) üzerine monte edilmesini sağlayan tespit vidası (10); bahsedilen ara parça (1) ile kılıf borusunun (4) irtibatlandırılmasından sonra kaynak yapılmasını sağlayan kılıf yuvası (8);- milin (2) ara parça (1) ile monte edildiği başlık vidası (14); ara parça (1) çevresinden mil (2) merkezine doğru ezme yapılan ezme bölgesi (15);-milin (2) ara parça (1) ile monte edilmesini sağlayan mil başlık yuvası (13) içermesiyle ilgilidir.