22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Yeraltı yakıt tankları için kalibrasyon tablosu oluşturma metodu ve aparatı. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/08/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2012/07543
Buluş Başlığı Yeraltı yakıt tankları için kalibrasyon tablosu oluşturma metodu ve aparatı.
Başvuru Sahibi ASIS OTOMASYON VE AKARYAKIT SİSTEMLERİ ANONİM SIRKETI
Buluş Sahibi YUSUF KAYA
IPC Sınıfı G01B 11/00;G01F 17/00;G01F 25/00
Buluş Özeti

Bu buluş, yakıt tanklarının (1) içinde bulunan yakıt miktarını ölçmek için kullanılan kalibrasyon tablolarını oluşturmaya yönelik metot ve aparat ile ilgili olup, bahsedilen yakıt tankının (1) içine konumlandırılan ve kendiyle, bahsedilen yakıt tankının (1) iç duvarı arasında farklı noktalardaki mesafeyi ölçen en az bir lazerli mesafe ölçüm aygıtını (2), bahsedilen mesafe ölçüm aygıtına (2), dairesel B yönünde 360 dereceye kadar ve yukarı-aşağı A yönünde 270 dereceye kadar dairesel hareket sağlayan en az bir ana mili (14) ve yüzey (9) üzerine konumlandırılan ve bahsedilen yakıt tankı (1) ile üzerine konumlandırıldığı zemin arasındaki X açısını ölçen en az bir eğim ölçen (4) içermektedir