22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Hızlı birleştirme elemanı. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/08/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2012/07566
Buluş Başlığı Hızlı birleştirme elemanı.
Başvuru Sahibi TEKLAS KAUCUK SANAYI VE TICARET A.S.
Buluş Sahibi BEKIR SONMEZ;MURAT YALCIN;MURAT BOZKURTLU
IPC Sınıfı F16L 37/14
Buluş Özeti

Bu buluş, bir akışkan devresinde hortum ya da bir esnek borunun, metal ya da plastikten mamul sert bir sifon ile birleştirilmesinde kullanılan; sifon üzerine rahatça takılıp kilitlenebilen, kilitli durumdayken sızdırmaz ve açılmaz bir bağlantı sağlayan, öte yandan ek bir aparata veya geniş tutma alanına ihtiyaç duyulmaksızın tek bir noktadan uygulanan baskı kuvvetiyle rahatça ve kolayca sifondan çıkarılabilen kompakt bir hızlı birleştirme elemanı ile ilgilidir.