22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Bir manyetik karıştırıcı içeren pişirici. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/08/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2012/07567
Buluş Başlığı Bir manyetik karıştırıcı içeren pişirici.
Başvuru Sahibi VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.
Buluş Sahibi MEHMET KEREM TOSUN;HALIL TURAN;ABDULLAH ESMEROGLU;MUSTAFA AKDAL
IPC Sınıfı A47J 27/00;A47J 43/046;B01F 13/08;B01F 7/00
Buluş Özeti

Buluş konusu pişirici (A), sıvı içerikli yiyeceğin pişirildiği bir kabı (1), pişirme kabının (1) yerleştirildiği pişirici üst tablasının (5) üst kısmında konumlandırılmış en az bir pişirici ızgarasını (3), yiyeceklerin pişmesi için pişirme kabına (1) kontrollü ısı sağlayan pişirici bekim (4) içermektedir Pişirici (A) aynı zamanda, pişirme kabı (1) içerisine konan manyetik özellikte bir karıştırıcı cismi (2), bir elektrik besleme hattına bağlı kontrol ünitesini (7), kontrol ünitesi (7) tarafından kablolar (11) yardımıyla, belirli periyotlarda enerjilendirilip, oluşturdukları manyetik alanların etkisiyle bahsedilen karıştırıcıyı (2) hareketlendiren, pişirici üst tablasında (5) konumlandırılmış en az iki adet manyetik elemanı (6) içermektedir.