22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Bir video sinyau kare hızını artırmaya yönelik metot ve aparat. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/08/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2012/07568
Buluş Başlığı Bir video sinyau kare hızını artırmaya yönelik metot ve aparat.
Başvuru Sahibi VESTEL ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.
Buluş Sahibi ABDULLAH AYDIN ALATAN;ENGIN TURETKEN
IPC Sınıfı G06T 3/00;H04N 7/01;H04N 7/26;H04N 7/36;H04N 7/46
Buluş Özeti

Bir giriş video sinyalinin kare hızının, giriş video sinyalinin orijinal video kareleri arasına video karelerinin interpole edilmesi ve interpole edilmiş video karelerinin, giriş sinyalininkinden daha yüksek bir kare hızına sahip bir çıkış video sinyali üretmek üzere, giriş video sinyalinin orijinal video karelerinin arasına sokulmasına yönelik bir metot ve bir aparat açıklanmaktadır.