22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Hareketli raf. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/08/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2012/07849
Buluş Başlığı Hareketli raf.
Başvuru Sahibi VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.
Buluş Sahibi ILKER ACAR;OKAN BALKAN;MEHMET ELDEM;ORHAN HULAGU;OZGUR OZTOP
IPC Sınıfı A47L 15/50
Buluş Özeti

Buluş konusu bulaşık makinası sepeti (1), sepetin (1) karşılıklı tellerine takılan, bir çift bağlantı elemanını (4), birer ucu bu bağlantı elemanlarına (4) takılı olan ve bir yatay eksen etrafında dönebilen bir destek kolunu (3), bir kenarındaki en az bir yuvadan kola (3) takılan ve kola (3) göre dönme hareketi yapabilen bir rafı (2) içermektedir Bahsedilen raf (2) ızgara şeklinde bir yapıya sahip olup, üzerindeki boşluklara (21) çatal (5), kaşık (6) gibi mutfak gereçleri, dik biçimde yerleştirilmek suretiyle asılmaktadır Bu boşluklara (21) ince kenarlarından geçirilen mutfak gereçlerinin geniş kısımları, boşlukları (21) çevreleyen ızgaralara (22) dayanmakta ve bu konumda askıda kalmaktadır.