22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Ayak bağlantı sistemi. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/09/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2012/08044
Buluş Başlığı Ayak bağlantı sistemi.
Başvuru Sahibi VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.
Buluş Sahibi MEHMET ELDEM;HASAN UGUR;ENDER GÖNEN
IPC Sınıfı D06F 39/12
Buluş Özeti

Buluş konusu ayak bağlantı sistemi, bir beyaz eşya alt tabanını (1), alt tabandaki (1) en az bir montaj kanalına (2) takılan bir ara bağlantı parçasını (6) ve bu parçaya (6) takılan ayağı (10) içermektedir Bahsedilen parçada (6), montaj kanalında (2) yataklanan bir kızak (14), kızağın (14) en az bir yan kenarında bir bağlantı kılavuzu (7) bulunmaktadır Kanalda (2) ise, kızağın (14) tek yönde doğrusal olarak girdiği, kanalın (2) bir tarafında bir açıklık (12) ve açıklığın (12) en az bir tarafında uzanan bir kanal kılavuzu (3) bulunmaktadır Burada bahsedilen kılavuzlar (3, 7) birbiri içme girmekte ve parça (6) kanal (2) içinde doğrusal olarak yataklanmaktadır.