22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Anten dizilerinin aynı anda pozisyon, karşılıklı bağlaşım ve kazanç/faz kalibrasyonu için bir sistem ve yöntem. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/12/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2012/08632
Buluş Başlığı Anten dizilerinin aynı anda pozisyon, karşılıklı bağlaşım ve kazanç/faz kalibrasyonu için bir sistem ve yöntem.
Başvuru Sahibi TEMEL ENGİN TUNCER
Buluş Sahibi TEMEL ENGİN TUNCER
IPC Sınıfı G01S 17/74;H01Q 3/26
Buluş Özeti

Laser uzaklık ve pozisyon bulucu (213), dielektrik yansıtan ve yansıtmayan kaplamalı (201,203) antenler, sinyal toplama ve alt bant çevrimi için çok kanallı almaçlar (407), kalibrasyon ünitesi (409) ve kalibrasyon işlemi (111) içeren bir sistem ve yöntem sunulmuştur. Yöntem aynı anda anten pozisyonları, kazanç/faz ve karşılıklı bağlaşımı kalibre etmek için kullanılır. Laser uzaklık ve pozisyon bulucu (213) nominal anten pozisyonlarını ölçmek için kullanılır. Antenler iyi laser yansıması ve kodlu pozisyon algısı için yansıtmalı 15 kaplama (201) içerir. Kalibrasyon işlemi (111) için kalibre edilmiş bir kaynağın (401,403) bilmen geliş yönü kullanılır. Kalibrasyon işlemi (111) hassas pozisyon, anten karşılıklı bağlaşımı ve kazanç/faz kalibrasyonu içerir.