22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Bir çamaşır makinası. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/10/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2012/09342
Buluş Başlığı Bir çamaşır makinası.
Başvuru Sahibi ARÇELİK ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi YUSUF KOC;BEKIR OZYURT
IPC Sınıfı D06F 39/02;D06F 39/08
Buluş Özeti

Bu buluş, içinde çamaşırların yıkandığı bir kazan (2), içine temizleyici maddelerin konulduğu bir deterjan kutusu (3), deterjan kutusundan (3) kazana (2) uzanarak bağlanan ve suyun deterjan kutusundan (3) kazana (2) akışını sağlayan bir hortum (4), kazan (2) üzerinde yer alan ve hortumun (4) bağlandığı bir açıklık (5) ve açıklıktan (5) ısı kaybını ve kazandan (2) deterjan kutusuna (3) buhar çıkışını önleyen şekil hafızalı malzemeden üretilen bir kapak mekanizmasına (6) sahip bir çamaşır makinası (1) ile ilgilidir.