22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Kriyojenik kaplar için seviye algılama ve izleme cihazı. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 23/01/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2009/05369
Buluş Başlığı Kriyojenik kaplar için seviye algılama ve izleme cihazı.
Başvuru Sahibi YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Buluş Sahibi ALİ ÜMİT KESKİN
IPC Sınıfı F17C 13/02;H01L 33/00
Buluş Özeti

Bu buluş, bir kap içindeki sıvı seviyesinin, özellikle de devar kaplarmdaki (D) kriyojenik sıvı seviyelerinin tespit edilmesinde ve izlenmesinde kullanılan; Devar kabında (D) ve devar kabı (D) içindeki kovada (C) bulunan sıvı seviyesini algılayan bir algılama birimi (2) ve algılama birimine (2) bağlı, algılama biriminden (2) aldığı sinyallere göre sıvı seviyesini gösteren bir izleme birimi (3) içeren bir seviye algılama ve izleme cihazı (1) ile ilgilidir.