22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Bir bulaşık makinası. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/10/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2012/09922
Buluş Başlığı Bir bulaşık makinası.
Başvuru Sahibi ARÇELİK ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi BULENT KUCUKCOSKUN;AYLA KURAN
IPC Sınıfı A47L 15/00;A47L 15/46
Buluş Özeti

Bu buluş, bir bulaşık makinasında (1), günlük olarak eklenen bulaşık miktarı az olduğunda veya bulaşık makinasına (1) tuz veya parlatıcı eklendiğinde, kazan (3) veya kapı (4) içine saçılan tuz veya parlatıcının temizlenmesi için, tüm yıkama adımlarını içeren yıkama programı çalıştırılması yerine, başlatma düğmesine (2) basılarak kısa süreli deterjansız bir yıkama programının uygulanması ile ilgilidir.