22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Bir ocak. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/10/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2012/10160
Buluş Başlığı Bir ocak.
Başvuru Sahibi ARÇELİK ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi EROL KARAER;CEMALETTIN KALAYCI;SADIYE GOCER
IPC Sınıfı F24C 15/10;F24C 7/08
Buluş Özeti

Bu buluş, bir plaka (2) ve bu plakanın (2) üzerini kapatacak şekilde monte edilen bir bek tablası (5) arasına yerleştirilen, içine yerleştirilen kontrol birimini (4) ısı ve nemden yalıtan bir muhafaza (18) içeren bir ocak (1) ile ilgilidir.