22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Bir kurutucu. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/10/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2012/10162
Buluş Başlığı Bir kurutucu.
Başvuru Sahibi ARÇELİK ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi UMIT GULBAY;CAN SAR;RESUL KANLIKUYU;LEVENT ÇINAR
IPC Sınıfı D06F 58/24
Buluş Özeti

Bu buluş, çıkarılıp takılabilen bir kondenser (4) içeren bir kurutucu (1) ile ilgilidir. Kurutucu (1) kondenserin üzerine tutturulan iki adet kol (7) içermektedir. Kolun (7), kondenserin (4) tutturulduğu kenarına paralel uzandığı konumda, uzantılar (8) yuvalara (9) yerleşerek, kondenserin (4) muhafazaya (5) sıkı bir şekilde oturtulmasını sağlamaktadır, ikinci bir pozisyonda, iki kol (7) ilk pozisyonlarına hemen hemen paralel olarak uzanmakta ve kondenserin (4) taşınması için bir tutamak olarak görev yapmaktadır.