22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Bir paketleme elemanı. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/10/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2012/10163
Buluş Başlığı Bir paketleme elemanı.
Başvuru Sahibi ARÇELİK ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi ONDER FESLIGIL;AYHAN DAVUT SERABATIR;MERIH TARIMTORU;METIN GOZACAR;HAKAN SARIER
IPC Sınıfı B65D 5/50
Buluş Özeti

Bu buluş, tamamlayıcı mal niteliğindeki ev cihazlarının bir arada paketlenerek tek bir ambalaj (D) içinde satışa sunulmasına olanak veren bir paketleme elemanı (1) ile ilgilidir.