22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Kırık tespiti için plak yapılanması. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/10/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2012/10429
Buluş Başlığı Kırık tespiti için plak yapılanması.
Başvuru Sahibi HAVITCIOGLU, HASAN
Buluş Sahibi HASAN HAVITÇIOĞLU
IPC Sınıfı A61B 17/70;A61B 17/80
Buluş Özeti

Buluş, insan vücudunda olabilecek kırıkların tespiti için uygulanan en az bir tespit gövdesine (1) sahip, bahsedilen tespit gövdesine (1) esneklik sağlamak, fizyolojik bir kaynama gerçekleştirmek ve kemik deformasyonunun en alt seviyede tutulmasını sağlamak üzere, bahsedilen tespit gövdesine (1) alt ucundan irtibatlanan en az bir alt gövde (2), bahsedilen tespit gövdesine (1) esneklik sağlamak, fizyolojik bir kaynama gerçekleştirmek ve kemik deformasyonunu en alt seviyede tutmasını sağlamak üzere, bahsedilen tespit gövdesi (1) ile alt gövde (2) arasında darbe sönümleme özelliğine sahip en az bir süspansiyon elemanı (3) içeren plaktır.