22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Motor titreşimlerini azaltma vasıtasına sahip bır fırın. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/10/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2012/10435
Buluş Başlığı Motor titreşimlerini azaltma vasıtasına sahip bır fırın.
Başvuru Sahibi ARÇELİK ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi ERGIN ARSLAN;MEHMET GOCER;ALI AHMET USLU;AYHAN DAVUT SERABATIR
IPC Sınıfı F24C 15/32;H02K 5/24
Buluş Özeti

Bu buluş, içinde pişirme işleminin yapıldığı bir kabin (2), kabinin (2) içinde ve arka tarafında yer alan bir ısıtıcı ve fan (3), kabinin (2) arka tarafını kapatan bir arka duvar (5), arka duvarın (5) dışına monte edilen ve kabin (2) içindeki fanın (3) döndürülmesini sağlayan bir fan motoru (4), fan motorunu (4) arka duvarın (5) dışına bağlanmasını sağlayan ve arka duvara (5) monte edilen bir bağlantı plakası (6) ve motor ayakları (7) ile bağlantı plakası (6) arasına yerleştirilen yaprak yaylar (8) vasıtasıyla fan motoru (4) titreşimlerinin kabine (2) iletilmesi önlenen ve fan motorunun (4) bağlantı plakasına (6) kolayca montajı ve demontajı yapılan bir fırın (1) ile ilgilidir.