22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Bir soğutucu. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/10/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2012/10730
Buluş Başlığı Bir soğutucu.
Başvuru Sahibi ARÇELİK ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi RIDVAN KADİR CELIK;SONER KAHRAMAN
IPC Sınıfı F25D 27/00
Buluş Özeti

Bu buluş, bir gövde (2), gövde (2) içine kullanıcının erişimini sağlayan bir kapı (3), kapı (3) üzerinde yer alan ve kullanıcının kapıyı (3) açmadan gövde (2) içine erişimini sağlayan bir açıklık, açıklığı örten ve istendiğinde açılarak kullanıcının gövde (2) içine erişimini sağlayan bir ek kapıya (4) sahip olan bir soğutucu (1) ile ilgilidir.