22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Belirginliğe dayalı video kontrast iyileştirme metodu. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/11/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2012/11046
Buluş Başlığı Belirginliğe dayalı video kontrast iyileştirme metodu.
Başvuru Sahibi VESTEL ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.
Buluş Sahibi CEVAHİR ÇIĞLA
IPC Sınıfı G06T 5/00;G06T 5/50
Buluş Özeti

Piksellerin görsel dikkat çekiciliğinin ölçümü anlamına gelen belirginlik haritalarını, yerel kontrast iyileştirmede kullanan bır metottur. Ayrıca, renge ve Weber in en küük fark edilebilir fark yasasına dayanan bir belirginlik haritası çıkarım algoritması da sunulmuştur. Belirginlik tahmini sırasında, piksellerin çevreleyenleri ile olan ilişkileri, hem mutlak yoğunluk seviyesi hem de açıklık/koyuluk özelliklerine göre ele alınmıştır. Belirginlik haritası elde edildiğinde, literatürde bilinen herhangi bir histogram eşitleme metodu ile, bir global histogram haritalama fonksiyonu çıkarılır. Piksellerin düzeltilmiş yoğunluk seviyelerine son haritalanması, söz konusu pikselin belirginlik haritasının kuvveti ve işaretine bağlı olarak bir miktar, negatif ya da pozitif yönde haritalama fonksiyonu üzerinde kaymalar gerçekleştirilerek elde edilir. Bu kaymalar, belirginlik ölçümleri farklı olduğu sürece, aynı yoğunluk seviyeleri için farklı haritalama değerleri sağlar. Bu şekilde, koyu renk pikseller, söz konusu haritalamadan daha koyu seviyelere haritalanırlar ve tam tersi açık renk pikseller için de geçerlidir. Bu durum, her bir yoğunluk düzeyini, belirginlik haritaları ile belirlenen kendi yerel özelliklerine uygun şekilde, yerel etki alanında kontrastı geliştirir.