22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Bir kompresör. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/11/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2012/11225
Buluş Başlığı Bir kompresör.
Başvuru Sahibi ARÇELİK ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi BURHAN ERİNCİN;VEDAT AYSAL;EMRE OĞUZ
IPC Sınıfı F04B 39/00
Buluş Özeti

Bu buluş, soğutma çevriminde evaporatörden gelen soğutucu akışkanın, küçük hacimli ve iyi yalıtılmış bir soğutkan deposunda (5) depolanarak iç ortamdaki sıcak gazlardan soğutucu akışkana olan ısı transferi en aza indirilen ve soğutucu akışkandaki yoğunluk azalması ve basınç düşümü önlenerek volumetrik verimi iyileştirilen bir kompresör (1) ile ilgilidir.