22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Bir yıkayıcı/kurutucu. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/11/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2012/11226
Buluş Başlığı Bir yıkayıcı/kurutucu.
Başvuru Sahibi ARÇELİK ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi ERTAN SARIBAYRAKDAROGLU;IBRAHIM YILDIRIM
IPC Sınıfı A47L 15/42;D06F 39/12;D06F 58/04
Buluş Özeti

Bu buluş, içerisinde çamaşırların yerleştirildiği kazan ve diğer elemanların bulunduğu hacmi yanlardan kapatan en az iki yan duvar (2) ve yan duvarlar (2) üzerine sabitlenen, üst kenarında, bu kenarın arkaya doğru bükülmesiyle oluşan bir üst flanş (4) ve üst flanşın (4) serbest olan kenarında, bu kenarı yukarı doğru bükülmesiyle oluşan bir üst katlama (5), yan kenarlarında, bu kenarların arkaya doğru bükülmesiyle oluşan birer yan flanş (6) ve yan flanşlann (6) serbest olan kenarlarına, bu kenarların birbirine bakacak şekilde bükülmesiyle oluşan birer yan katlama (7) ve üst katlamanın (5) sağında ve solunda yer alan, üst katlamadan (5) yukan doğru uzanan, ön duvarın (3) yan duvara (2) sabitlenmesinde kullanılan iki adet kulağa (8) sahip bir ön duvar (3) içeren bir yıkayıcı/kurutucu (1) ile ilgilidir.