22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Stabil rosuvastatin kompozisyonları. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/12/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2012/11338
Buluş Başlığı Stabil rosuvastatin kompozisyonları.
Başvuru Sahibi SANOVEL ILAÇ SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI
Buluş Sahibi LEVENT ÖNER;NEHIR GULER;ASIYE SEZGIN;ALI TURKYILMAZ;FATIH CAKIR;UMIT CIFTER
IPC Sınıfı A61K 31/505;A61K 47/02;A61K 47/10;A61K 9/20;A61K 9/28
Buluş Özeti

Bu buluş, çekirdeğinde susuz dikalsiyum fosfat, ve demir oksitsiz kaplamasında titanyum dioksit ile kombinasyon halinde polietilen glikol içeren rosuvastatin kalsiyumun yeni ve stabil farmasötik bileşimleri ile ilgilidir.