22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Buharlaştırma kabı içeren bir soğutucu. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/11/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2012/11538
Buluş Başlığı Buharlaştırma kabı içeren bir soğutucu.
Başvuru Sahibi ARÇELİK ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi OGUZ CETINTURK;M. FATIH OZTURK;GOZDE GIZLICE;ONUR A. MOZA
IPC Sınıfı F25D 21/14
Buluş Özeti

Bu buluş, bir gövde, soğutma çevriminin yapılmasını sağlayan bir kompresör (2), soğutucu akışkanın yoğuşturulmasını sağlayan bir kondenser (3), kompresör (2) ve kondenserin (3) içine yerleştirildiği bir bölme (4), bölme (4) içinde yer alan ve kondenser (3) ile kompresörün (2) üzerine hava üfleyerek soğutulmalarını sağlayan bir fan (5), gövde arka duvarının altında yer alan ve bölmeyi (4) örterek bölme (4) içindeki kompresör (2) ve diğer komponentlere erişimi engelleyen bir kapak (6), bölme (4) içinde yer alan, defrost işlemi sırasında eriyen suyun biriktirilmesini ve buharlaştırılmasını sağlayan bir buharlaştırma kabı (7), gövdeden bölme (4) içine uzanan ve defrost suyunun buharlaştırma kabına (7) aktarılmasını sağlayan bir tahliye hortumu (8) içeren bir soğutucu (1) ile ilgilidir.