22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Yatay montajlı tek odacıklı hidrolik amortisör. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/12/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2009/05417
Buluş Başlığı Yatay montajlı tek odacıklı hidrolik amortisör.
Başvuru Sahibi DESTEK OTOMOTİV YANSANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi SABAHATTİN ÖZKAN
IPC Sınıfı F16F 9/34;F16F 9/36;F19F 9/19
Buluş Özeti

Buluş, sistemin çalışması için kullanılan yağın muhafazası sağlayan bir gövde (2), içinde yağ ve genleşme amacıyla yeteri miktarda gaz-hava ve bu kanşımı iten bir piston (4), bahsedilen piston (4) ıle kontrol edilen kuvveti dış ortama aktarmak üzere bir mil (1), bahsedilen gövde (2) içinde milin (1) çalışmasına yataklık eden ve uzennde sızdırmazlık elemanları bulunan boğaz yatağı (3), gövdenin (2) mil (1) tarafında bulunan gaz-hava ve yağın bulunduğu ve söz konusu boğaz yatağı (3) ile temas halde bir hacim olarak arka odacık (9), gövdenin (2) pistonun (4) önünde buiunan gaz-hava ve yağın olduğu ön odacık (8), bahsedilen gövde (2) içinde bulunan ön yağ hacminde (11) yer alan sıvının ön ve arka odacık (8 ve 9) arasında geçişini sağlayan sıvı kanalı (6), ihtiva eden, kapalı haldeki gövde (2) içinde hidrolik sıvının kontrolü amacıyla sıvı kanalı (6) ve deliklerinin (6a, 6b, 6c), pistonun (4) ve mil ucunun (7) altında konumlandınlan bir hidrolik amortisör yapılanması ile ilgilidir.