22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Tambur kenedini karşılamak için kazan içinde girintiye sahip yatay eksenli bir çamaşır makinası. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/11/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2012/11690
Buluş Başlığı Tambur kenedini karşılamak için kazan içinde girintiye sahip yatay eksenli bir çamaşır makinası.
Başvuru Sahibi ARÇELİK ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi IBRAHIM YILDIRIM;HALE OZKAN
IPC Sınıfı D06F 37/26
Buluş Özeti

Buluş konusu çamaşır makinası (1), bir kazan (2) ve bu kazanın (2) içine yerleştirilen, silindirik bir gövde (7), ön ve arka yüzeyini oluşturacak şekilde gövdeye (7) takılan iki adet dairesel kapak (8,80) ve gövde (7) ile kapakların (8, 80) yan yana gelen kenarlarının kıvrılmasıyla dairesel bir hat boyunca oluşturulan, 10 kapaklar (8, 80) ile gövdenin (7) oluşturduğu hacmin dışında, gövdenin (7) dış yüzeyi üzerinde kazana (2) doğru uzanan bir çıkıntı formunda bir kenete (4) sahip olan bir tambur (3) içermektedir. Kazan ayrıca gövdedeki (7) çıkıntıyı karşılayacak bir girinti (5) içermektedir.