22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Otomatik yatay ve dikey hareket sistemli delik presi TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/05/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2009/05610
Buluş Başlığı Otomatik yatay ve dikey hareket sistemli delik presi
Başvuru Sahibi ELMALI MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Buluş Sahibi AHMET ELMALI
IPC Sınıfı B21D 28/24;B21D 43/04;B30B 15/14
Buluş Özeti

Buluş, endüstride yarı mamul olarak kullanılan saclara istenilen aralıklarla delik delmek için kullanılan delik presiyle ilgilidir . Delik hatvesinin ondalıklı sayılarla bile ayarlanabildiği bir sistem ve sacı taşıyan sürücüye hassas doğrusal kızaklar, cnc kramiyer dişliler eklenerek geliştirdiğimiz delik presi günümüzde yaşanan tanımladığımız sorunları tamamen çözmüştür . Makine ve sürücüde x (hatve) ve y ekseni servo motorlar ile plc ekranından ayarlandığından hem giderken, hemde gelirken deldiği üretimde zaman kaybı en aza indirilmektedir .