22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Bir izlenme ölçüm sistemi. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/05/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2009/05642
Buluş Başlığı Bir izlenme ölçüm sistemi.
Başvuru Sahibi TÜRKCELL İLETİŞİM.HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi COŞKUN ŞAHİN;ONUR ÇALIKUŞ;GÜNEŞ ZEYNEP KARABULUT KURT
IPC Sınıfı H04H 1/00
Buluş Özeti

Bu buluş, bir alıcıya (2) sahip bir mobil ilefişim cihazı (3) ve sunucu (4) kullanılarak ve sunucu (4) ile mobil iletişim cihazı (3) arasındaki haberleşmenin bir iletim ortamı (5) üzerinden gerçekleştirildiği, içerisine filigran entegre edilmiş görsel ve/veya sesli medya içerik oranlarının ölçülmesi ile ilgilidir.