22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Gaz muslukları için geliştirilmiş ateşleme ünitesi basma pulu. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/06/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2009/05661
Buluş Başlığı Gaz muslukları için geliştirilmiş ateşleme ünitesi basma pulu.
Başvuru Sahibi TURAŞ GAZ ARMATÜRLERİ SAN. VE TİC.A.Ş.
Buluş Sahibi GÖKHAN TURHAN;İSA GÜN;MEHMET DEMİREZEN
IPC Sınıfı F24C 3/10
Buluş Özeti

Bu buluş evsel pisiricilerde kullanılan gaz muslugu üzerine opsiyonel olarak takılan basmalı tip olarak bilinen atesleme ünitesinin kontrol edilmesini saglayan, musluk miline dogrudan monte edilebilen basma puluna iliskindir . Bulus, plastik malzemeden, plastik enjeksiyon yöntemi ile üretilir .