22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Diyot pompalı katı hal lazerleri için Q-anahtar sistemi TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/05/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2009/05759
Buluş Başlığı Diyot pompalı katı hal lazerleri için Q-anahtar sistemi
Başvuru Sahibi FOKUS İLERİ TEKNLOJİ VE MÜHENDİSLİK SAN. TİC. A.Ş.;TUNÇ NAHİ
Buluş Sahibi TUNÇ NAHİ;TUNÇ NAHİ
IPC Sınıfı H01S 3/115
Buluş Özeti

Buluşumuz elektro-optık Q - Anahtarlama sistemleri ile ilgilidir. Tasarlanan Elektro-Optık Q-Anahtar sistemi optik ve elektronik sürücü sistemi olmak üzere iki farklı alt üniteden oluşmaktadır. Kavitenin OPTİK bileşeni olan Q-Anahtar ünitesi (402) olup kavite içinde yer alan optik anahtarlamayı yanı kavite kapatma ve boşaltma işlemim yapan modüldür. (Şekil :1) Q-Anahtar optik ünitesinin çalışmasını sağlayan elektronik surucu sistemi ise kavitenin verimli bir şekilde çalışması için hassas kontrol ayarının yapılabilmesini sağlamakla birlikte kaviteye kısa-darbe modu ve uzun-darbe modlannda çalışması olanağını da sağlayan elektronik kontrol modülüdür.(Devamı var)