22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Vidalı piroliz ve gazlaştırıcı reaktör TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/12/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2007/03828
Buluş Başlığı Vidalı piroliz ve gazlaştırıcı reaktör
Başvuru Sahibi MUSTAFA DOĞRU;YUSUF DOĞRU
Buluş Sahibi YUSUF DOĞRU;MUSTAFA DOĞRU;MUSTAFA DOĞRU;YUSUF DOĞRU
IPC Sınıfı C10J 3/00
Buluş Özeti

Reaktör (1) biokütlelerin katı atıkların ve katı-sıvı karışımı atıkların, pirolizinde ve gazlaştırmasında kullanılarak yanıcı gaz karışımı üretebililen bir reaktör düzeneğidir. Vidalı piroliz ve gazlaştırıcı reaktörün (1) üst tarafında vana ve vida aracılığı ila yakıt mazemesinin beslenmesinin sağlandığı beslenme ünitesi (2) ve kurutma bölgesi bulunmaktadır. Piroliz bölgesi (4) kurutma bölgesinin (3) hemen altında ve vida helezonu (5) boyutunca yer almaktadır. Vida helezon sistemi (5) içerisinden hava geçebilen bir mile (6) monte edilmiştir. Bu havalandırma borusunun üst tarafında ise merkezi havalandırma borusu vanası (16) bulunmaktadır.