22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Gaz musluklarında kullanılan ateşleme ünitesi için geliştirilmiş burç TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/03/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2009/05774
Buluş Başlığı Gaz musluklarında kullanılan ateşleme ünitesi için geliştirilmiş burç
Başvuru Sahibi TURAŞ GAZ ARMATÜRLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Buluş Sahibi MEHMET DEMİREZEN;GÖKHAN TURHAN;İSA GÜN
IPC Sınıfı F24C 3/00
Buluş Özeti

Bu buluş evsel pişiricilerde kullanılan gaz musluğu üzerine opsiyonel olarak takılan basmalı tip olarak bilinen ateşleme ünitesinin kontrol edilmesini sağlayan, musluk miline doğrudan monte edilebilen burça ilişkindir. Buluş, plastik malzemeden, plastik enjeksiyon yöntemi ile üretilerek hiçbir ekstra operasyon gerektirmeden musluk miline doğrudan takılabilir. Musluk miline takılması sırasında herhangi bir yanlış takılmaya olanak tanımaz.