22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Düşük kurşunlu pirinç alaşımı. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/10/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2009/05934
Buluş Başlığı Düşük kurşunlu pirinç alaşımı.
Başvuru Sahibi ELSAN HAMMADDE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi ÖMER ÖZGEN;AHMET TANER ÖZKALKAN
IPC Sınıfı C22C 9/04
Buluş Özeti

Bu buluş su armatürleri, vanalar ve sayaçlar gibi su ile temas eden ürünlerde kullanılan, kurşun oranı düşürülmüş, bizmut ve bizmutun çözünürlüğünü artıran miş metal içeren bir pirinç alaşımı ile ilgilidir.