22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
BİR ISI VE SES YALITIM YÖNTEMİ TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/03/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2009/05975
Buluş Başlığı BİR ISI VE SES YALITIM YÖNTEMİ
Başvuru Sahibi BOZOĞLU TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.Ş.
Buluş Sahibi ZEKİ BOZ
IPC Sınıfı E04B 2/00
Buluş Özeti

Bu buluş, karışımda yüzde yüz polyester elyaf malzemesi bulunan bir tabaka kullanılması vasıtasıyla kullanıcılara daha verimli ve ergonomik bir kullanım sağlayan bir ısı, ses, deprem yalıtım yöntemi ile ilgilidir.