22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Asansörlerde panel, kasaların tırnaklarla, komple bükümle bağlantı sistemi. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 23/01/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2009/06008
Buluş Başlığı Asansörlerde panel, kasaların tırnaklarla, komple bükümle bağlantı sistemi.
Başvuru Sahibi HAKAN BULAMOĞLU
Buluş Sahibi HAKAN BULAMOĞLU
IPC Sınıfı B66B 11/00;B66B 13/30
Buluş Özeti

Otomatik asansörlerde kasa ve kanatların çok büyük önemi bilinmektedir, kanatlar arasına sıkışacak bir cisim kanat bağlantısının bükülmesine sebep olacak oda otomatik asansörün anzaya geçmesine neden olacak Panel Tıj vidası bağlantısı (5) deforme olmasına neden olacaktır Kasa gövdesine, kasa eşik bağlantısı tırnak veya komple büküm sayesinde kötü görünümünü ortadan kaldırdığı gibi kaynakla meydana gelen deformlann önüne tırnaklama veya komple bükümle bunları önlemiş oluruz.