22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Darbe emici yay sistemi TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/10/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2009/06023
Buluş Başlığı Darbe emici yay sistemi
Başvuru Sahibi SARSILMAZ SİLAH SAN. ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi LATİF ARAL ALİŞ
IPC Sınıfı F41C 27/00
Buluş Özeti

Bu buluş, yarı otomatik tabancalarda geri tepme anında irca yayına ek olarak geri tepme enerjisini emen ve bu şekilde kızağı yerine getiren yeni bir yay sistemi hakkındadır. Geri tepme kuvveti nedeniyle oluşan silah hakimiyetinin kaybolması ve parçaların birbirine çarpması ile oluşan parça deformasyonu gibi sorunlar ikinci bir geri tepme yayının eklenmesi ile ortadan kaldırılmıştır.