22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Bir doğal taş kesme yöntemi. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/09/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2009/06081
Buluş Başlığı Bir doğal taş kesme yöntemi.
Başvuru Sahibi ALTAY MERMER SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
Buluş Sahibi ALTAY KARABULUT
IPC Sınıfı B28D 1/12
Buluş Özeti

Bu buluş; doğal kaynakların verimli şekilde kullanılmasını sağlayan ve 2 ila 6 milimetre arasında değişebilen kalınlıklarda inşaat ve kaplama sektöründe kullanılan doğal taşların istenilen boyutlara getirilmesini sağlayan bir doğal taş kesme yöntemi (100) ile ilgilidir.